آواتار پیشفرض مشتریان آسمان فیتنس

مدت ۶ الی ۷ سال است که با شرکت آسمان فیتس کار می کنم و در این مدت از خدمات و دستگاه های این شرکت

رضایت دارم .