وزنه آزاد ها

Free Weight
پرس پا ops

دستگاه بدنسازی پرس OPS

اچ زیر بغل

دستگاه بدنسازی زیر بغل وزنه ازاد
اچ زیر بغل

بادی تن body tone دستگاه بدنسازی - لوازم بدنسازی

بادی استرانگ پرس پاریلی
پرس پاریلی

تجهیزات باشگاهی گروه ورزشی آسمان-اسمیت ماشین بادی استرانگ دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری

دستگاه بدنسازی دیپ بادی استرانگ دستگاه بدنسازی
دستگاه بدنسازی دیپ بادی استرانگ
تجهیزات باشگاهی -دستگاه بدنسازی سر شانه وزنه ازاد-دستگاه وزنه ازاد-دستگاه بدنسازی
free weight

دستگاه بدنسازی پرس سینه وزنه آزاد دستگاه بدنسازی هاگ ساق

دستگاه بدنسازی هاگ اسکات
دستگاه بدنسازی هاگ اسکات

 

ساق پا ایستاده

 

اچ زیر بغل

سرشانه وزنه آزاد