وزنه آزاد ها

Free Weight
sky fitness

دستگاه بدنسازی پرس OPS

اچ زیر بغل

دستگاه بدنسازی زیر بغل وزنه ازاد
اچ زیر بغل

بادی تن body tone دستگاه بدنسازی - لوازم بدنسازی

بادی استرانگ پرس پاریلی
پرس پاریلی

تجهیزات باشگاهی گروه ورزشی آسمان-اسمیت ماشین بادی استرانگ دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری

دستگاه بدنسازی دیپ بادی استرانگ دستگاه بدنسازی
دستگاه بدنسازی دیپ بادی استرانگ
تجهیزات باشگاهی -دستگاه بدنسازی سر شانه وزنه ازاد-دستگاه وزنه ازاد-دستگاه بدنسازی
free weight

دستگاه بدنسازی پرس سینه وزنه آزاد دستگاه بدنسازی هاگ ساق

دستگاه بدنسازی هاگ اسکات
دستگاه بدنسازی هاگ اسکات