دستگاه بدنسازی اورکراس سیم کش Sky Fitness

دستگاه بدنسازی کراس اور (cross over) از دستگاه های پر استفاده است .

کراس اور دستگاهی است که باید در ساخت آن دقت بسیار زیادی به خرج داده شود .

شرکت آسمان فیتنس (Sky Fitness) در ساخت این دستگاه بسیار موشکافانه عمل می کند .

 

دستگاه بدنسازی کراس اور

دستگاه بدنسازی کراس اور به این دلیل در باشگاه ها زیاد استفاده می شود چون می توان حرکات زیادی

را با آن انجام داد و انواع حرکات را پوشش می دهد .